Bedrijfsrisicomanagement

Bedrijfsrisicomanagement

Voor bestuurders die inzicht willen in de risico’s op gebied van zorg, veilig werken, gebouw en bedrijfsvoering.  

Niet alle risico’s kunnen worden vermeden. Het is echter wel mogelijk om vast te stellen welke risico’s er zijn,  hier preventief op te reageren en een cultuur te kweken waarin oplettendheid en aandacht voor veiligheid een tweede natuur wordt voor medewerkers.  

Vraagt u zich als toezichthouder  of bestuurder het volgende af: 

  • Heb ik voldoende zicht op de kwaliteit en veiligheid binnen onze organisatie?
  • Ben ik voldoende ‘in control’? 
  • Voldoe ik aan de eisen van Good Governance op het gebied van kwaliteit en veiligheid??

Als u een van deze vragen met nee beantwoord is lees dan hieronder verder!

Ik was al een tijdje op zoek naar een manier om de niet-financiële-risico’s integraal in kaart te brengen. Het model van Alegra heeft er voor gezorgd dat ik nu een helder en gedetailleerd zicht heb op welke risico’s wij lopen. Ik heb hen meteen gevraagd ons te ondersteunen bij het reduceren van de hoge en zeer hoge risico’s zodat dit op korte termijn in orde komt en om een hulpmiddel  te ontwikkelen om e.e.a. op een eenvoudige manier in orde te kunnen houden.  Dit instrument is van grote waarde voor de uitvoering van mijn taak als bestuurder bij Good Governance. Nic Heijlands, directeur/ bestuurder Catharina Stichting

SAFE Bedrijfsrisicomanagement Zorg

Wat is veiligheidsmanagement?

Veiligheidsmanagement is te omschrijven als ‘het optimaal verminderen van de risico’s op schade aan mensen en materialen.’  Het is van belang om het thema veiligheid integraal te benaderen en op de bestuursagenda te plaatsen. Op deze manier wordt het zichtbaar in beleidsvorming en activiteitenplanning, maar nog belangrijker in het bewustzijn van medewerkers en managers van de organisatie, in cultuur en gedrag.  Veiligheidsmanagement is een integraal onderdeel van het kwaliteitsbeleid van uw organisatie. SAFE Bedrijfsrisicomanagement Zorg is gericht op al deze aspecten en gaat uit van het volgende:

  • Ken je risico’s en denk na over preventieve maatregelen (structuur en proces)
  • Zorg voor een cultuur waarin oplettendheid en aandacht voor veiligheid een tweede natuur wordt voor medewerkers (cultuur en gedrag)

SAFE QuickScan

Binnen uw organisatie wordt in kaart gebracht, welke risico’s er zijn, welke preventieve maatregelen hiervoor zijn genomen en wat dat betekent voor de classificatie van risico’s. Het betreft risico’s op het gebied van Zorg, Gebouw, Werk, en Bedrijfsvoering. Het model SAFE wordt ingevuld samen met of door medewerkers van uw organisatie.  Per thema blijkt  voor welke onderwerpen uw organisatie op dat moment een laag, midden, hoog of zeer hoog risico loopt.  Ook wordt meteen in kaart gebracht welke maatregelen mogelijk zijn  om de risico’s te verlagen.  Met de SAFE QuickScan kan een veiligheidsplan gemaakt worden dat onderdeel kan uitmaken van uw gewone bedrijfsvoering.  Jaarlijks wordt de scan opnieuw uitgevoerd.

SAFE Culture

Een eerste stap in bewustwording van medewerkers is hun actieve betrokkenheid bij het invullen van de SAFE QuickScan. Zij  geven aan welke risico’s er zijn ,welke preventieve maatregelen al genomen worden of nog genomen moeten worden. Onderdeel is  een rondgang met medewerkers, zodat zij zich bewust worden gemaakt van mogelijke risico’s en er een cultuur van alertheid en eigenaarschap ontstaat. Iedere medewerker voelt zich verantwoordelijk voor de veiligheid!  Via een workshop veiligheid kan het onderwerp nog verder onder de aandacht gebracht worden van medewerkers en management. 

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wij begeleiden organisaties bij het afnemen van de SAFE QuickScan of het maken van een SAFE Culture programma op maat.  Indien u de QuickScan zelf wilt uitvoeren kunnen wij medewerkers van uw organisatie opleiden dat goed te doen. Tot slot zijn wij vaak betrokken bij de implementatie en uitvoering van het uiteindelijke SAFEplan van aanpak, waardoor hoge en zeer hoge risico’s gereduceerd worden. 

Wilt u meer weten?

Meer weten? Neem dan contact met ons op voor meer informatie of een offerte op maat.